§1 Definicje

1. ADRES DOSTAWY – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu​​ przez Klienta.​
2. CENNIK​ – znajdujące się pod adresem https://www​.czystamicha.pl/strefa-rabatow/ ​zestawienie dostępnych rodzajów diet i ich kosztów.
3. DIETA, PRODUKT – zestaw 4 lub 5 dietetycznych posiłków, w zależności od wybranej kaloryczności, na stronie czystamicha.pl.
4. DZIEŃ ROBOCZY – za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
6. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
7. KONSUMENT, KLIENT​ – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego ​​zakupu.
8. KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Konsumenta​.​
9. MOMENT DOSTAWY – moment, w którym Sprzedający ​​dostarczy zamówiony produkt​​ na wskazany w zamówieniu ​​przez Klienta​ adres dostawy.​
10. OBSZAR DOSTAW – strefa dowozu produktów, wskazana przez Sprzedającego ​​na stronie https://www.czystamicha.pl/gdzie-jestesmy/.​
11. PLATFORMA INTERNETOWA ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.​
12. PODMIOT UPRAWNIONY – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
13. PODMIOT ZEWNĘTRZNY – firmy współpracujące ze Sprzedającym​​ w celu realizacji warunków umowy​ sprzedaży​pomiędzy Sprzedającym ​​a Klientem​. ​Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z umowy.
14. POLITYKA PRYWATNOŚCI – zasady przetwarzania przez Administratora​ Danych Osobowych ​danych osobowych Klienta​,​ prawa Konsumenta ​​i obowiązki Administratora​,​ która znajduje się pod adresem: https://www.czystamicha.pl/polityka-prywatnosci/
15. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
16. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu​ Internetowego​ oraz Usług​.​
17. REJESTR UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
19. ROZPOCZĘCIE DOSTAW – za dzień rozpoczęcia dostawy uznawany jest dzień, na który zostało złożone zamówienie​.​
20. SERWIS INTERNETOWY – dostępny pod adresem: czystamicha.pl za pośrednictwem, którego Klient​ może złożyć zamówienie​.​
21. SPRZEDAJĄCY, USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (zwany dalej ADMINISTRATOREM) – spółka CZYSTA MICHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 50/U5A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000569975; NIP: 951-239-63-42; REGON:362231383, telefon: 533-553-022, poczta elektroniczna: kontakt@czystamicha​.pl
22. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana na odległość w ramach Serwisu​ Internetowego,​ pomiędzy Klientem ​​a Usługodawcą​.​
23. USŁUGA – przygotowanie diety​​ i dostarczenie pod wskazany w zamówieniu ​​przez Klienta​​ adres dostawy.
24. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta​​ złożone za pośrednictwem Serwisu​ Internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania diety, dane Klienta​,​ zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem​,​ a Usługodawcą​.​

 

§2 Warunki ogólne

1. Klient korzystający z usług Sprzedającego zobowiązuję się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu, oraz do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.
2. Sprzedający zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego należy rozumieć jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej.
4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Klientowi rzeczy wolne od wad.
5. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
6. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien skonsultować z lekarzem możliwość korzystania z usług Sprzedającego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania diety w przypadku nieujawnienia przez Klienta informacji dotyczących przeciwwskazań zdrowotnych lub alergii pokarmowych.

 

§3 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Klienta związane z jego danymi osobowymi.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Usługodawcy.
3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jakim jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie przez Sprzedającego oraz podmioty zewnętrzne danych osobowych w celu realizacji usługi. Dane przetwarzane są w celach, zakresie i oparciu o zasady, które szczegółowo określa “Polityka Prywatności”.
5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

 

§4 Rejestracja w Serwisie

1. Klient podczas rejestracji konta, zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane niezbędne do realizacji usług.
2. Klient uprawniony jest do posiadania jednego konta w serwisie internetowym czystamicha.pl
3. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta.
4. Korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób umożliwiający złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji konta, jednak zarejestrowanie i zalogowanie się na nie przez Klienta umożliwia korzystanie ze strefy rabatowej i programów lojalnościowych Sprzedającego.
5. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

§5 Usługi i zamówienia

1. Usługodawca umożliwia składanie zamówień przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem formularza zamówień, oraz drogą elektroniczną na adres: sklep@czystamicha.pl.
2. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na 4 i 5 posiłkowe diety w odpowiednich przedziałach kalorycznych (4 posiłki: 1000-1100 i 1600-1700 kcal, oraz 5 posiłków: 2000-2200 i 2600-2800 kcal).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty o nowe Produkty, co nie stanowi zmiany w niniejszym Regulaminie.
4. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą może nastąpić na dwa sposoby:
a) Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego lub e-mail: kontakt@czystamicha.pl.
b) W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy Regulamin i stosowne przepisy prawa.
5. Zamówienia przyjmowane są z wyprzedzeniem, pozwalającym Usługodawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Zamówienia należy składać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Złożenie zamówienia: Rozpoczęcie dostawy:
do 16:00 w piątek Poniedziałek
do 16:00 w niedzielę Wtorek
do 16:00 w poniedziałek Środa
do 16:00 we wtorek Czwartek
do 16:00 w środę Piątek

 

6. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi, Klient powinien:
a) zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu;
b) dokonać wskazania produktu z oferty Usługodawcy (określając rodzaj i kaloryczność diety);
c) wskazać dni, na które dieta będzie dostarczana;
d) wypełnić formularz zamówienia, wpisując dane osobowe, adres dostawy i dane kontaktowe.
7. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca potwierdza jego otrzymanie, poprzez wysłanie Klientowi na podany w formularzu adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia, które stanowi zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą, a Klientem.
8. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Usługodawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

 

§6 Metody i termin płatności

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie
usługi:
a) płatność elektroniczna – za pośrednictwem platformy PayU lub Przelewy24;
b) tradycyjny przelew bankowy – na wskazany w potwierdzeniu zamówienia numer rachunku bankowego Usługodawcy – 56 1140 2004 0000 3602 7584 3587;
c) płatność punktami.
2. Opłata za usługę cateringu dietetycznego naliczana jest zgodnie z cennikiem.
3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za usługę najpóźniej do godziny 10:00 na jeden dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia dostaw. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie Usługodawca ma prawo anulować zamówienie lub wstrzymać dostawy cateringu w dowolnym momencie realizacji zamówienia.
4. Za dzień płatności uznawany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W ceny produktów wliczony jest również koszt dostawy.
6. Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za usługę.

 

§7 Realizacja zamówienia i dostawa

1. Dostawa w ramach realizacji usługi musi znajdować się obszarze dostaw, obsługiwanym przez Sprzedającego. Obszar dostaw dostępny jest na stronie: https://www.czystamicha.pl/gdzie-jestesmy/
Złożenie zamówienia wykraczające poza obszar dostaw skutkuje nieważnością zamówienia.
2. Dostawa zamówienia we wskazanym obszarze dostaw jest bezpłatna.
Możliwość dostawy zamówienia poza obszar dostaw ustalana jest indywidualnie, przed złożeniem zamówienia i realizowana za uprzednią zgodą Usługodawcy.
3. Dostawy diety realizowane są od niedzieli do czwartku w godzinach wieczornych i nocnych, w zależności od lokalizacji (20:00-8:00).
4. Klient ma możliwość zmiany adresu dostawy, wstrzymania i przełożenia zamówienia na dogodny termin z zachowaniem terminów przedstawionych w tabeli §5 ust. 5.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia w okresie świątecznym.
Sprzedający o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.
6. W przypadku zmiany produktu w czasie realizacji zamówienia, która wpływa na wartość zamówienia, Klient jest zobligowany do uregulowania różnicy, która powstała z tytułu zmiany w zamówieniu.
7. W przypadku niezrealizowania zamówienia w wyznaczonym przez Klienta terminie ze względu na przyczyny losowe – niezależne od Sprzedającego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta, brak możliwości realizacji dostawy ze względu na błędne lub niekompletne dane (adres, numer telefonu, kod do bramy lub klatki, brak możliwości pozostawienia cateringu u ochrony), a Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu należności oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przywłaszczenia produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu diety pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
10. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedającego (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), utrudniających lub uniemożliwiających dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty.

 

§8 Odstąpienie od umowy dostaw produktu

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 zwolnienie z obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy, art. 34 zwrot rzeczy po odstąpieniu od umowy ust. 2 i art. 35 zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

 

§9 Umowne odstąpienie od umowy dostaw produktu

Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 3 dni roboczych, przed dniem świadczenia usługi, wskazanym w zamówieniu.
a) Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
b) Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi diety.
c) Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§10 Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług oraz działaniem Serwisu Internetowego czystamicha.pl Klient może złożyć zarówno drogą elektroniczną na adres: kontakt@czystamicha.pl jak i pisemnie, na adres: Czysta Micha Sp. z o.o., ul. Ryżowa 104, 05-816 Opacz-Kolonia.
2. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§11 Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Blokada lub usunięcie konta Klienta nie powoduje przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia zgodnie z okresem abonamentowym.

 

§12 Prawa autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach, w tym znaków towarowych należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 880 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§13 Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym korzystanie ze świadczonej przez Sprzedającego usługi.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla Klientów w Serwisie Internetowym, w zakładce Regulamin, w formie elektronicznej umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie (https://www.czystamicha.pl/regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego..
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK.
5. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Załącznik: Odstąpienie od umowy.pdf